Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

Szkolenie - Inspektor OR typu S - POZNAŃ

Nazwa szkolenia: Inspektor OR typu S - POZNAŃ
Termin szkolenia: od 9 do 11 maja 2019 r.
Czas trwania szkolenia 16 godzin
Miejsce szkolenia:

Hotel & Centrum Kongresowe IOR

ul. Władysława Węgorka 20

Poznań

godz. 9.00

 

Ilość punktów edukacyjnych: 16
Koszt szkolenia 620

Szkolenie na Inspektora Ochrony Radiologicznej typu S prowadzone jest Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.

 

Uprawnienia typu S - dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • Inspektorzy ochrony radiologicznej,

 • Kierownicy i pracownicy zakładów, poradni i pracowni radiologicznych,

 • Lekarze radiolodzy

 • Lekarze stomatolodzy, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne,

 • Technicy elektroradiologii.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 792 z późn. zm.)  uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje się osobie, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 3. zdała egzamin z zakresu odbytego szkolenia określonego w rozporządzeniu;
 4. posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia;
 5. posiada odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określony w rozporządzeniu.

Uprawnienia typu  S nadaje się osobie, która posiada staż pracy:

 • roczny – w przypadku osób z wykształceniem wyższym lub średnim i dyplomem uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii;
 • trzyletni - w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.

Staż pracy nie jest wymagany dla:

 

a) osób, które ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną,

 

b) lekarzy dentystów ubiegających się o uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej  typu S.

 

Do egzaminu z zakresu szkolenia na inspektora ochrony radiologicznej dopuszcza się osoby, które złożą komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu (wniosek zapewnia organizator), do którego załączone będą następujące dokumenty:

 1. odpis (kopie) dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy (druk zapewnia organizator);
 3. orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (które wydaje lekarz medycyny pracy mający w pieczątce literę "J");
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk zapewnia organizator);
 5. zaświadczenie o odbyciu szkolenia (druk zapewnia organizator).

Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, jednakże do egzaminu mogą przystąpić osoby, które nie odbyły szkolenia jeżeli:

 1. w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub
 2. ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programie studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń lub
 3. posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzy letni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.4 ust. 1, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu (Ustawa o zmianie ustawy- Prawo atomowe z dnia 13.05.2011 r Dz.U. nr 132 poz.766)

Po odbytym szkoleniu i zdaniu egzaminu organizator  w imieniu uczestnika składa wniosek o nadanie uprawnień do Głównego Inspektora Sanitarnego - stąd należy dodatkowo dostarczyć organizatorowi:

 

1. wniosek o nadanie uprawnień (druk zapewnia organizator)

2. zaświadczenie o zdaniu egzaminu (wydane będzie po zdanym egzaminie).

 

Koszt szkolenia

 

Koszt udziału w szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji on-line wynosi 620 zł.


Osobom uczestniczącym w szkoleniu na IOR w Poznaniu (08-10.05.2014 r.) organizator oferuje odbycie szkolenia w cenie 310 zł.

W 3 dniu szkolenia każdy uczestnik ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez komisję powoływaną zarządzaniem Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Wysokość opłaty egzaminacyjnej zgodnie z paragrafem 11.1 RMZ z dnia 21.12.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1543) wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia w roku bieżącym.

 

Nawiązując do zapisu w paragrafie 11.1 RMZ z dnia 21.12.2012 r. całkowity koszt szkolenia wraz z kosztem egzaminu wynosi 1070 zł brutto;

 

Koszt szkolenia wraz z egzaminem dla osób odnawiających szkolenie na IOR (08-10.05.2014 r.) wynosi 760 zł.


Zasady prowadzenia
kursu:

1.Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.pozytron.pl

 

2.Po dokonaniu rejestracji, uczestnik w formie elektronicznej otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowców.

 

3.Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz ćwiczeń w trybie stacjonarnym.

 

4.Po zaliczeniu egzaminu wydawane są zaświadczenia oraz certyfikaty (potwierdzające ukończenie kursu i zdanie egzaminu).

 

5.Wszystkie wymagane dokumenty m.in. kopie dyplomów, orzeczenie lekraskie, wnioski, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, dokument potwierdzający staż pracy, należy dostarczyć firmie POZYTRON 10 dni przed planowanym szkoleniem i egzaminem - pocztą tradycyjną.


Informacje:

Dane szczegółowe dotyczące szkolenia:


1.W przypadku zbyt małej liczby uczestników, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu egzaminu.


2.Kurs zakończony jest egzaminem i otrzymaniem certyfikatu ważnego przez 5 lat.


3.Program ramowy szkolenia w załączniku.

 

4.Zgłoszenia przyjmowane są do 1.05.2019 r. 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

 

Kierownik szkoleń:
Daria Stempin
tel.: +48 505 440 173
tel.: +48 501 284 204 wew. 5
e-mail: szkolenia@pozytron.pl

 

Z-ca Kierownika:

Martyna Jankowiak - Guzior

tel.: +48 502 268 684

e-mail: szkolenia@pozytron.pl


Załączniki
(do pobrania)

Harmonogram szkolenia

Regulamin kształcenia

Akceptuję zasady prowadzenia kursu
Pobierz materiały szkoleniowe

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.). Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej Jako firma, która dba o zachowanie najwyższych standardów komunikacji z podmiotami gospodarczymi informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane dla celów realizacji świadczonych przez nas usług. Dbamy o Państwa prywatność i nie zwiększamy zakresu swoich uprawnień, a Państwa dane są u nas w pełni bezpieczne. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administratorem Państwa danych jest firma POZYTRON Radiologia w Medycynie z siedzibą w Wolsztynie 64-200, ul. Garbarska 9, NIP 925-193-81-16, REGON 080206452.
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej rodo@pozytron.pl.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby zrealizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w najbardziej satysfakcjonujący dla Państwa sposób.
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z łączącej nas umowy,
 • wystawiania i przechowywania faktur,
 • handlowych i marketingowych
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez systemy informatyczne, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu tych systemów i systemów łączności elektronicznej.

Państwa dane mogą być jedynie udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Państwa dane będą przetwarzane przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełnienia ciążących na nas obowiązków, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Przetwarzane dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o:

 • poprawienie danych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
 • usunięcie danych przetwarzanych,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeśli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 512 168 418.

Z poważaniem
POZYTRON radiologia medyczna