Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

Szkolenie - Inspektor OR typu S - POZNAŃ

Nazwa szkolenia: Inspektor OR typu S - POZNAŃ
Termin szkolenia: od 10 do 12 maja 2018 r.
Czas trwania szkolenia 16 godzin
Miejsce szkolenia:

 

Hotel & Centrum Kongresowe IOR

ul. Władysława Węgorka 20

60 - 318 POZNAŃ

godz. 9.00 

Ilość punktów edukacyjnych: 16
Koszt szkolenia 620

Szkolenie na Inspektora Ochrony Radiologicznej typu S prowadzone jest Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.

 

Uprawnienia typu S - dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • Inspektorzy ochrony radiologicznej,
 • Kierownicy i pracownicy zakładów, poradni i pracowni radiologicznych,
 • Lekarze radiolodzy
 • Lekarze stomatolodzy, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne,
 • Technicy elektroradiologii.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje się osobie, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 3. zdała egzamin z zakresu odbytego szkolenia określonego w rozporządzeniu;
 4. posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia;
 5. posiada odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określony w rozporządzeniu.

Uprawnienia typu  S nadaje się osobie, która posiada staż pracy:

 • roczny – w przypadku osób z wykształceniem wyższym lub średnim i dyplomem uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii;
 • trzyletni - w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.

Staż pracy nie jest wymagany dla:

 

a) osób, które ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną,

 

b) lekarzy dentystów ubiegających się o uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej  typu S.

 

Do egzaminu z zakresu szkolenia na inspektora ochrony radiologicznej dopuszcza się osoby, które złożą komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu (wniosek zapewnia organizator), do którego załączone będą następujące dokumenty:

 1. odpis (kopie) dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy (druk zapewnia organizator);
 3. orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (które wydaje lekarz medycyny pracy mający w pieczątce literę "J");
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk zapewnia organizator);
 5. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 6. zaświadczenie o odbyciu szkolenia (druk zapewnia organizator).

Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, jednakże do egzaminu mogą przystąpić osoby, które nie odbyły szkolenia jeżeli:

 1. w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub
 2. ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programie studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń lub
 3. posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzy letni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.4 ust. 1, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu (Ustawa o zmianie ustawy- Prawo atomowe z dnia 13.05.2011 r Dz.U. nr 132 poz.766)

Po odbytym szkoleniu i zdaniu egzaminu organizator  w imieniu uczestnika składa wniosek o nadanie uprawnień do Głównego Inspektora Sanitarnego - stąd należy dodatkowo dostarczyć organizatorowi:

 

1. wniosek o nadanie uprawnień (druk zapewnia organizator)

2. zaświadczenie o zdaniu egzaminu (wydane będzie po zdanym egzaminie).

 

Koszt szkolenia

 

Koszt udziału w szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji on-line wynosi 620 zł.


W 3 dniu szkolenia każdy uczestnik ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez komisję powoływaną zarządzaniem Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Wysokość opłaty egzaminacyjnej zgodnie z paragrafem 11.1 RMZ z dnia 21.12.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1543) wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia w roku bieżącym.

 

Nawiązując do zapisu w paragrafie 11.1 RMZ z dnia 21.12.2012 r. całkowity koszt szkolenia wraz z kosztem egzaminu wynosi 1040 zł brutto.


Zasady prowadzenia
kursu:

1.Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.pozytron.pl

 

2.Po dokonaniu rejestracji, uczestnik w formie elektronicznej otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowców.

 

3.Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz ćwiczeń w trybie stacjonarnym.

 

4.Po zaliczeniu egzaminu wydawane są zaświadczenia oraz certyfikaty (potwierdzające ukończenie kursu i zdanie egzaminu).

 

5.Wszystkie wymagane dokumenty m.in. kopie dyplomów, orzeczenie lekraskie, wnioski, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, dokument potwierdzający staż pracy, kserokopie dowodu osobistego, należy dostarczyć firmie POZYTRON 10 dni przed planowanym szkoleniem i egzaminem - pocztą tradycyjną.


Informacje:

Dane szczegółowe dotyczące szkolenia:


1.W przypadku zbyt małej liczby uczestników, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu egzaminu.


2.Kurs zakończony jest egzaminem i otrzymaniem certyfikatu ważnego przez 5 lat.


3.Program ramowy szkolenia w załączniku.

 

4.Zgłoszenia przyjmowane są do 30.04.2018 r. 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

 

Kierownik szkoleń:
Daria Stempin
tel.: +48 505 440 173
tel.: +48 501 284 204 wew. 5
e-mail: szkolenia@pozytron.pl

 

Z-ca Kierownika:

Magdalena Musielak

tel.: +48 502 268 684

e-mail: szkolenia@pozytron.pl


Załączniki
(do pobrania)

Harmonogram szkolenia

Szczegóły szkolenia

Akceptuję zasady prowadzenia kursu
Informacje o kliencie

Faktura

Czy chce Pani/Pan aby została wystawiona faktura?   

Newsletter

Czy chce Pani/Pan otrzymywać informację o najnowszych szkoleniach?   

Pobierz materiały szkoleniowe